top of page

鈴木琴弦 cǎiyòng

鈴木琴弦 cǎiyòng
鈴木琴弦

採用鈴木法教孩子小提琴和中提琴。親自上課或透過 Zooms 或 Team 在線上上課。今天開始上課。發短信或致電 407-496-5101 Jacklyn Dougherty
Língmù qín xián

cǎiyòng língmù fǎ jiào háizi xiǎotíqín hé zhōngtíqín. Qīnzì shàngkè huò tòuguò Zooms huò Team zài xiànshàng shàngkè. Jīntiān kāishǐ shàngkè. Fā duǎn xìn huò zhìdiàn 407-496-5101 Jacklyn Dougherty

Suzuki String


cǎiyòng
Suzuki Strings

FI8A0922_编辑.jpg
Be the first to know!

Thanks for subscribing!

bottom of page